नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा विक्रीका लागि खुला गरिएको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०८४ “क” (५ वर्षे) सम्बन्धी सूचना

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा विक्रीका लागि खुला गरिएको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०८४ क (५ वर्षे) सम्बन्धी सूचना-1

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा विक्रीका लागि खुला गरिएको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०८४ क (५ वर्षे) सम्बन्धी सूचना-2