Notice regarding e-passport

epassport notice Click on this link for filling up form for e-passport (इ-पासपोर्टको लागि फारम भर्नको लागि यो लिंक थिच्नुहोस्): https://emrtds.nepalpassport.gov.np  लिंकमा गर्इ  निम्न मध्येबाट अप्सन छान्नुहोस् । १) पहिलो पटक राहदानी लिन (First Issuance) २) म्याद सकिएको राहदानी नवीकरण गर्न (Renewal) ३) हराएको /चोरिएको राहदानी सट्टामा (Replacement -Lost/Stolen) ४) बिग्रको राहदानीको सट्टामा (Replacement -Damaged) Kindly bring the print out